N34/66 - Inventaris van de op de Belgische markt in 1965 beschikbare natuur- en breekzandsoorten

Deze publikatie bestaat uit vier delen.

           

Het Eerste Deel zet het doel uiteen van het onderzoek : het gaat erom, de ontwerpers van wegen en de wegenbouwondernemingen te documenteren over de op de Belgische markt beschikbare zandsoorten van verschillende types, die geschikt zijn voor de verschillende aanwendingen van deze materialen in de wegenbouw. Een beknopte studie van de Belgische markt van bouwzand, gesteund op een interpretatie van beschikbare statistische gegevens (Bijlage A), toont aan dat de wegenbouw ongeveer 10 % van deze markt uitmaakt. Een overzicht van de vier belangrijkste winningswijzen van zandsoorten sluit dit eerste gedeelte af.

Het Tweede Deel is gewijd aan de zandafzettingen. De heden in België uitgebate zandafzettingen worden, steunend op door de heer M. GULINCK, e. a. ingenieur-geoloog bij de Geologische Dienst van België, verstrekte gegevens, onderverdeeld in 14 regionale groepen.

Het Derde Deel behandelt de winningsplaatsen van de Belgische zandsoorten. Bezoeken ter plaatse hebben toegelaten de juiste ligging van een honderdtal winningsplaatsen aan te duiden en er meer dan 200 monsters ter onderkenning te ontnemen.

Een lijst van de winningsplaatsen met de namen en adressen van de uitbaters, waarin de zandsoorten zoveel mogelijk volgens hun geologische en geografische oorsprong werden gegroepeerd, is hierbij gevoegd (Bijlage B). Een kaart van België op schaal 1/300.000 van het Militair Geografisch

Instituut, met in overdruk de geïdentificeerde winningsplaatsen, is buiten tekst ingelast.

Het Vierde Deel is gewijd aan de getalwaarden van de kenmerken die grotendeels in de laboratoria van het O.C.W. bepaald werden op 191 zandmonsters van bekende herkomst. Deze kenmerken omvatten in ieder geval de korrelverdeling tot 74 micron en de berekende korrelverdelingsparameters: de gemiddelde korreldiameter, de fijnheidsmodulus, enz ... en bovendien, voor meer dan een derde van de monsters, de gehalten aan elementen kleiner dan 20 micron en dan 1 micron, het zandequivalent, het soortelijk gewicht van de korrels en de tot 10°C en tot een poriëngehalte 0,4 herleide doorlatendheidscoëfficiënt bij volledige verzadiging.

De nauwkeurigheid en de betekenis van deze getalwaarden worden besproken. Enkele betrekkingen tussen de gemeten karakteristieken, slaande op het geheel van de navorsingen, worden naar voor gebracht, om een zeer eenvoudige betrekking tussen de gemiddelde korreldiameter en de doorlatendheid. Voor de natuurzandsoorten, die niet meer dan 3% elementen bevatten kleiner dan 20 μ, laat deze halfempirische betrekking een benaderende schatting (op een factor 2 na in 95% der gevallen) van de doorlatendheid toe, uitgaande van de gemiddelde korreldiameter. De vooropgezette formule is eenvoudig en gemakkelijk te onthouden :

 

                                        k = 25 .      

 

waarin k                = de doorlatendheidscoëfficient bij volledige verzadiging, 10°C en

                                   poriëngehalte van 0, 4 in cm/s,

                        = de gemiddelde korreldiameter van het zand in micron.

 

Deze formule heeft toegelaten de doorlatendheidscoëfficiënt te schatten van 126 zandsoorten waarop deze meting niet werd uitgevoerd.

De gemeten en geschatte waarden van de doorlatendheidscoëfficiënt hebben een beoordeling mogelijk gemaakt van de beschikbare zandsoorten met grote doorlatendheid (k > cm/s). Een honderdtal zandsoorten, die deze waarde bereiken, werden aldus geïdentificeerd; hun winplaatsen zijn evenwel niet gelijkmatig over het grondgebied gespreid.

Het besluit van dit werk is dat België betrekkelijk rijk is aan zandsoorten die belang opleveren voor de wegenbouw. In enkele bevoorrechte streken worden uitstekende zandsoorten gebaggerd of nat gewonnen. De groevezanden komen in grote hoeveelheden voor in talrijke gewesten van het land, doch hun kwaliteit is erg uiteenlopend. De overvloed aan natuurzand heeft de ontwikkeling van de produktie van brekerzand geremd.

Prijs
- digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 10,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen     
kenm.: N34/66
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten