Verbetering en stabilisatie van grond

Grondbehandeling omvat twee duidelijk te onderscheiden begrippen:

  • verbetering = bewerking met vrijwel ogenblikkelijk effect, waarbij de geotechnische eigenschappen van grond (draagvermogen, penetratieweerstand, verdichtbaarheid worden verbeterd door een bindmiddel toe te voegen in een dosering van 1 tot 3 %, terwijl de aard van de grond dezelfde blijft. Door deze bewerking kan de grond worden verwerkt met klassiek materieel. Zij geeft echter geen garantie op duurzaamheid ten aanzien van water en vorst;
  • stabilisatie = bewerking met effect op middellange of lange termijn, waarbij de mechanische kenmerken van grond zeer aanzienlijk worden verhoogd door een bindmiddel in een dosering van 4 tot 8 % toe te voegen om het materiaal definitief duurzaam te maken ten aanzien van water en vorst. Het effect uit zich onder meer in een geleidelijke verharding van het mengsel in de weken en maanden na de verdichting. Hiervan kan worden gebruikgemaakt in de dimensionering van bepaalde wegconstructies, maar bij de grondwerken speelt het geen rol.

Bij de uitvoering van grondwerken of een baanbed kan ter plaatse aanwezige grond die watergevoelig en vaak te nat is, met een geschikt bindmiddel worden verbeterd om hem beter berijdbaar voor bouwverkeer of beter verdichtbaar te maken, of nog om hem onmiddellijk draagvermogen te bezorgen dat zich handhaaft of met verloop van tijd zelfs toeneemt.

Bij de uitvoering van onderfunderingen maakt stabilisatie het mogelijk de mechanische kenmerken van ter plaatse aanwezige grond op middellange en lange termijn te verbeteren en hem duurzaam water- of vorstbestendig te maken.

De genormaliseerde bindmiddelen die in België worden gebruikt en waarmee enige ervaring is opgedaan, zijn kalk, cement, een combinatie van kalk en hydraulisch bindmiddel, en hydraulische bindmiddelen voor wegenbouw.

Het type van bindmiddel en de toegepaste dosering worden bepaald naargelang van het doel van de behandeling (verbetering of stabilisatie), de grondsoort, het watergehalte op de bouwplaats en eventueel andere eisen (vorstbestendigheid, waterbestendigheid). Onderkenning van de grondsoort is cruciaal. Daarvoor wordt gesteund op de korrelverdeling, de methyleenblauwwaarde, de plasticiteitsindex en het natuurlijke watergehalte.

Een vooronderzoek naar de mengselsamenstelling wordt sterk aanbevolen om de doelmatigheid van de behandeling en de optimale dosering van het behandelingsmiddel te bepalen voor de watergehalten die op de bouwplaats te verwachten zijn.

Bij grondverbetering voor ophogingen en baanbedden zijn de prestatiecriteria respectievelijk gebaseerd op de onmiddellijke draagvermogenindex IPI en de CBR-waarde.

Bij stabilisatie van onderfunderingen zijn de prestatiecriteria (draagvermogen, aanbrenging van de laag, weerstand tegen onderdompeling, vorstbestendigheid) gebaseerd op CBR/IPI-metingen, de druksterkte (tot na zestig dagen) of de splijttreksterkte (na zestig dagen).

Het vooronderzoek naar de mengselsamenstelling volstaat op zichzelf niet om de doelmatigheid van de behandeling te garanderen. Er moeten ook regels worden nageleefd bij de uitvoering op de bouwplaats.

De verdichting wordt gecontroleerd binnen de termijnen die de bestekken voorschrijven.