Sectorale operator E227 Wegenbouwmaterialen

Al van bij de oprichting van CEN/TC 227 Wegenbouwmaterialen op het einde van de jaren 1980 en dus nog vóór er sprake was van de reorganisatie van het Belgische normalisatielandschap, speelde het OCW een voortrekkersrol en werkte het actief mee in dit technische comité. De aandacht ging toen vooral naar de werkzaamheden van WG1 Bitumineuze mengsels en WG2 Oppervlakbehandeling (bestrijkingen en slems).

Een beperkte groep volgde van meet af aan de ontwikkeling van meetmethoden in WG5 Oppervlakkenmerken. Sinds de erkenning van het OCW als sectorale operator E227 wordt vooral werk gemaakt van informatieverspreiding over deze meetmethoden.

Met de reorganisatie van het normalisatielandschap in België werd een aantal taken van het nieuwe Bureau voor Normalisatie (NBN) aan sectorale operatoren uitbesteed. Het was dan ook een logische stap voor het OCW om zich kandidaat te stellen als sectorale operator voor weguitrusting.

In maart 2007 werd het OCW door het NBN erkend als sectorale operator voor CEN/TC 227. Afhankelijk van de interesse en de beschikbare expertise worden sindsdien ook de werkzaamheden van WG3 Materialen voor betonverhardingen (inclusief vullingsmaterialen en dichtingsproducten) en WG4 Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels zo goed mogelijk gevolgd.

Zoals gebruikelijk voor Europese normen wordt ook hier naar prestatiegerichte eisen gestreefd. Voor alvast een deel van de asfaltmengsels kan zo worden gekozen tussen een prestatiegerichte aanpak of een die veeleer op de samenstelling is gericht. Voor oppervlakbehandeling (bestrijkingen en slems) blijft enkel nog de Type Approval Installation Test (TAIT) over. Prestaties worden beschreven en beoordeeld op basis van de kenmerken van een proefvak en het verloop van deze kenmerken in de tijd.

Onder invloed van een toenemend milieubewustzijn wordt ook in Europese normen meer aandacht aan milieuaspecten besteed. Daarom werkt WG6 Gevaarlijke stoffen aan beproevingsmethoden om de emissie van schadelijke stoffen uit wegenbouwmaterialen te bepalen.

Recentelijk werd het werkterrein van CEN/TC 227 uitgebreid met als doel ook een procedure voor de beoordeling en classificatie van het akoestische gedrag van wegdekken op te stellen.

Contact: