Veiligheid en beheer van wegenwerken

Het dagelijkse leven van wegwerkers is vaak vol gevaren. Roekeloze bestuurders die met hoge snelheden komen aanrazen, zijn een ongewenst element in de werkomgeving van wegwerkers en bemoeilijken hun taak. Een hoge snelheid laat de bestuurder weinig tijd om de werkzone op te merken en bij een aanrijding zijn de gevolgen dan ook zwaarder. Tegelijk vinden weggebruikers werkzaamheden vervelend en wensen zij op hun rit naar hun bestemming zo weinig mogelijk gehinderd te worden. Werkzones worden aangeduid om de weggebruikers erop te wijzen dat er aan de weg gewerkt wordt en hen te laten weten hoe zij moeten handelen en hoe zij de werkzone veilig kunnen passeren. Ondanks deze waarschuwingen doen zich bij wegzaamheden nog steeds incidenten en ongevallen voor waarbij wegwerkers betrokken raken. Het is dus belangrijk de problemen die optreden wanneer wegwerkers en weggebruikers een wegvak moeten delen, in kaart te brengen.

Het OCW werkt daarom mee aan de diverse projecten rond de veiligheid, de herkenbaarheid en het beheer van wegenwerken:

  • van 2011 tot 2013 liep een onder het ERANET-ROAD-programma gefinancierd project STARs (Scoring Traffic At Roadworks), waarbij gekeken werd naar de risico’s in drie onderscheiden domeinen:
    • wegwerkers: risico op verwonding;
    • weggebruikers: risico op verwonding;
    • functioneren van het wegennet: risico op congestie / ongevallen;
  • in februari 2013 startte voor een looptijd van twee jaar het project ASAP (Appropriate Speed saves All People), dat tot doel heeft kennis te verzamelen over de doeltreffendheid van snelheidsbeheersende maatregelen in werkzones op wegen. Het gaat daarbij zowel om maatregelen die verband houden met de configuratie en de herkenbaarheid van de werkzone als om de aanwending van specifieke middelen om de weggebruikers bewust te maken en te informeren; ook snelheidscontroles (die, zoals in Noord-Amerika, aanleiding kunnen geven tot specifieke boetes) komen aan bod. ASAP wordt gefinancierd in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR);
  • ook onder een CEDR-programma loopt van februari 2013 tot oktober 2015 het programma BRoWSER (Baselining Road Works Safety on European Roads). Dit project heeft als voornaamste doelstellingen een geharmoniseerd kader uit te werken voor het inzamelen van gegevens over ongevallen (door interactie met het verkeer) waarbij werklieden op wegenwerken betrokken zijn en daarnaast ook alle nuttige informatie over de regels voor de organisatie van werkzaamheden en de configuratie van bouwplaatsen op Europese wegen te vergaren, om aan de hand daarvan de verbanden tussen de configuratie van en ongevallen in werkzones te onderzoeken. Een en ander moet de wegbeherende overheden de nodige tools aanreiken om gegevens over ongevallen met wegwerkers in te zamelen en te rapporteren.
Contact: