Rolweerstand

Wegtransport als belangrijke bron voor CO2-emissie

De problematiek van de opwarming van de aarde (broeikaseffect) door een teveel aan CO2 in de atmosfeer is actueler dan ooit en de gevolgen ervan voor mens en milieu worden meer en meer duidelijk. Bovendien zullen de beschikbare fossiele brandstofreserves binnen afzienbare tijd uitgeput geraken, als men brandstof blijft verbruiken aan hetzelfde tempo als vandaag.

Wil men iets aan deze milieuproblemen doen, dan zal men moeten proberen de CO2-emissie te verminderen. Dit kan door voor andere energiebronnen te kiezen of door over te gaan naar energiereducerende maatregelen.

Transport - en wegtransport in het bijzonder - is één van de voornaamste bronnen van CO2-emissie. Wegtransport heeft in België een aandeel van 20,8 % op de totale CO2-emissie [www.febiac.be 24/08/2009]. Bovendien neemt de CO2-emissie in de transportsector nog elk jaar toe: in Europa bijvoorbeeld met 1,6 % in de periode 1990-2005 [Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030, Transport & Mobility Leuven, 2006]. Talrijke factoren beïnvloeden de CO2-emissie van de transportsector: eigenschappen van voertuigen en banden, kwaliteit van het wegdek, nood aan mobiliteit, enz.

Rolweerstand is de weerstand die voertuig en band ondervinden door het wegdek. Het brandstofverbruik en dus de CO2-emissie hangen er nauw mee samen. Onderzoek aan het OCW wees uit dat het verschil tussen een wegdek met lage en hoge rolweerstand kan leiden tot een reductie in brandstofverbruik van 9 % [Descornet, Guy, Road Surface Influence on Tire Rolling Resistance]. Het verminderen van de rolweerstand van de wegen zou dus een goede CO2-reducerende maatregel kunnen zijn.

Onderzoek aan het OCW wees uit dat megatextuur (golflengtes van 0,05 tot 0,5 m) en onvlakheid (oneffenheden met golflengtes van 0,5 tot 10 m) van de wegdekken een nadelige invloed hebben op rolweerstand. De invloed van de megatextuur kan verklaard worden door energieverliezen in de banden en die van de onvlakheid door de verliezen in de ophanging van het voertuig. Megatextuur (golflengtes van 0,05 tot 0,5 m) heeft de grootste invloed op rolweerstand. Macrotextuur tenslotte (oneffenheden met golflengtes van 0,5 tot 10 m) heeft eveneens een invloed op rolweerstand, hetzij in mindere mate.

Dunne deklaag: weinig megatextuur en onvlakheid
Ruw beton in slechte staat: veel megatextuur en onvlakheid

Er werden diverse wegdekken opgemeten. Er kon een verschil met factor twee vastgesteld worden tussen het wegdek met de grootste rolweerstand (kasseien) en het wegdek met de laagste rolweerstand (epoxy). Wanneer dit in termen van brandstofverbruik wordt vertaald, betekent dit dat er een reductie van 9 % brandstofverbruik mogelijk is t.o.v. het wegdek met de grootste rolweerstand.
Op nationaal of Europees vlak en a fortiori op wereldschaal zou een systematische keuze voor wegdekken met lage rolweerstand een enorme positieve impact kunnen hebben op de CO2-emissie.

Contact: