Road Equipment Commission (REC-E226)

De invoering van de Europese Bouwproductenrichtlijn in 1989 betekende de start van de geleidelijke invoering van Europese normalisatie. Europese normen vervangen de bestaande Belgische normen of maken op zijn minst een grondige herziening ervan noodzakelijk. Met de aanbrenging van een CE-markering verklaart de fabrikant dat de productprestaties volgens de toepasselijke Europese norm zijn bepaald en dat maatregelen zijn genomen opdat het product blijvend aan deze verklaarde kenmerken voldoet.

Vanuit een bezorgdheid van de actoren in de sector van de weguitrusting over de invloed van deze Europese normalisatie is in de lente van 2003 in het OCW een stuurgroep Europese normalisatie voor de sector van de weguitrusting gevormd. De eerste opdracht was het bewustmaken en informeren van de spelers in het veld – wegbeherende overheden, fabrikanten, gespecialiseerde instellingen, enz. Daartoe werd in maart 2004 onder de titel Weguitrusting: normalisatie en CE-markering een reeks themasessies georganiseerd.

Daarnaast bleek de nood te bestaan om de Belgische CEN/TC226-stuurgroep in het toenmalige BIN (E226) nieuw leven in te blazen. De oplossing lag voor de hand: de jonge OCW-stuurgroep Europese normalisatie voor de sector van de weguitrusting en de bestaande BIN-stuurgroep E226 werden samengevoegd in de Road Equipment Commission (REC). De rol van de REC werd daarmee uitgebreid en omvatte voortaan de volgende hoofddoelstellingen:

  • vakmensen informeren en bewustmaken;
  • als Belgische normalisatiecommissie voor CEN/TC 226 Weguitrusting optreden en in die hoedanigheid de werkzaamheden van stuurgroepen voor diverse TC226-werkgroepen cöordineren;
  • opleiding verstrekken.

In de REC zetelen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (gewesten, beroepsverenigingen, onderzoeks-, keurings- en certificatie-instellingen en fabrikanten), zodat de REC met één stem een onafhankelijk, deskundig en algemeen aanvaard standpunt kan verkondigen.
In maart 2007 werd het OCW door het Bureau voor Normalisatie (NBN) erkend als sectorale operator voor alle normalisatiewerkzaamheden van CEN/TC226. Deze erkenning verleent de activiteiten van de REC-E226 een officiëler karakter. Bovendien neemt het OCW officieel een deel van de taken van het NBN over.
Het werkterrein strekt zich uit over alle onderwerpen die in CEN/TC226 worden behandeld. Daartoe zijn vier subcomités gevormd:

  • veiligheidsuitrusting;
  • horizontale wegbebakening (wegmarkeringen);
  • verticale wegbebakening;
  • geluidsschermen.

De overige onderwerpen worden in de normalisatiecommissie zelf behandeld of, indien nodig, tijdens vergaderingen ad hoc.

Om de actoren zo goed mogelijk over de invoering en de praktische toepassing van de Europese normen voor weguitrusting te informeren, zijn de voorbije jaren geregeld informatiesessies gehouden. Aangezien CEN/TC226 nog aan een aantal nieuwe normen werkt, zullen in de toekomst wellicht nog soortgelijke evenementen plaatsvinden.

De REC hoopt, nu en in de toekomst, de haar toebedeelde rol te kunnen blijven spelen. Indien u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de werkzaamheden van de Road Equipment Commission of indien u bepaalde vragen heeft over de REC en wat zij voor u kan betekenen, kan u hierover altijd contact opnemen.

 

Contact: