Snelheidsbeheersing door de herkenbaarheid van het wegbeeld te verbeteren – Zelfverklarende wegconcepten (“self-explaining roads”)

Algemeen wordt aangenomen dat bij heel wat verkeersongevallen een menselijke fout in het spel is. Educatie, bewustmaking en handhaving zijn weliswaar belangrijke actiemiddelen om  het aantal ongevallen te verminderen, maar het is ook cruciaal dat de wegomgeving en het voertuig op de beperkingen van de menselijke vermogens worden afgestemd.

De hamvraag is hoe ontwerpprincipes de kans op een fout in de uitvoering van de rijtaak kunnen helpen verkleinen. Zoals Theeuwes en Godthelp (1995) [Theeuwes, J., Godthelp, H. (1995).  Self-explaining roads.  Safety Science 19 (1995) – pp. 217-225] het stellen, spelen twee aspecten een belangrijke rol: het intrinsieke veiligheidsniveau van de weg en het eigen vermogen van deze weg om de verkeersdeelnemers duidelijk te maken welk rijgedrag zij moeten aannemen.

Het eerste begrip, intrinsieke veiligheid, verwijst naar vermindering van de potentieel gevaarlijke situaties. Deze ontstaan bijvoorbeeld bij een weg in slechte staat, een mengeling van verschillende vervoerwijzen in ongeschikte omstandigheden, de aanwezigheid van gevaarlijke obstakels langs de weg, enz.

Het tweede heeft betrekking op de “zelfverklarende” eigenschappen van de weg en dus op het principe dat beter bekend is onder de naam “self-explaining road”. Volgens deze aanpak moet de weg zo worden ontworpen, dat de kenmerken en inrichting ervan overeenstemmen met de perspectieve verwachtingen van de verkeersdeelnemers. Het “self-explaining road”-principe houdt onder meer in dat de rijomgeving gewoon door de ontwerpparameters tot behoedzaam gedrag kan aanzetten. Het gaat ervan uit dat perceptie, verwachtingen, menselijk gedrag en verkeersveiligheid duidelijk gecorreleerd zijn.

In dit verband heeft het OCW meegewerkt aan het SPACE-project (Speed Adaption Control by Self-Explaining Roads).

Gerelateerde onderwerpen en documenten

Projet SPACE – Speed Adaption Control by Self Explaining Roads

X. COCU,
La route qui s'explique – «Self-explaining road»,
Etats Généraux de la Sécurité Routière – Séminaire Infrastructure routière - Namen, 15/06/2012

Gelinkte Documenten 
Contact: