Verhoogde inrichtingen en busdrempels

Verkeersplateau: vlakke verhoging met een trapezoïdaal lengteprofiel en een afgeschuinde, vlak of sinusoïdaal afgewerkte op- en afrit Verkeersdrempel: verhoging in de vorm van een sinuslijn Busdrempel (“rijbaankussen)”: verhoging van de rijbaan, die zich niet over de volle breedte ervan uitstrekt

De koninklijke besluiten van 9 oktober 1998 en 3 mei 2002 in verband met verkeersdrempels en -plateaus leggen de technische eisen en voorschriften vast waaraan deze inrichtingen moeten voldoen. Het OCW heeft voor de geometrische keuring van deze “verhoogde inrichtingen op de openbare weg”, zoals zij thans officieel heten, een meetmethode uitgewerkt, waarmee snel kan worden nagegaan of zij volgens de eisen en voorschriften zijn aangelegd.

De wetgeving staat toe dat inrichtingen met verschillende geometrie en afmetingen worden aangebracht, maar zij moeten wel worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (ligging, soorten van voertuigen in het verkeer). Alle voorgeschreven (en a fortiori de niet-reglementaire) inrichtingen zijn dus niet intrinsiek even efficiënt om de snelheid van het verkeer te verlagen. Bij het kiezen van een inrichting en van eventuele voorzieningen moet dus goed worden nagedacht over de gestelde doelen. Om op termijn te kunnen beschikken over een objectieve input voor deze denkoefening, verricht het Centrum ook metingen op bestaande locaties, waarbij het zowel de geometrie van de inrichting als de gereden snelheden nagaat.

Voorts bepaalt de Ministeriële omzendbrief van 3 mei 2002 (zie het gelinkte document hieronder) betreffende de verhoogde inrichtingen bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens de aanlegcriteria, gebruiksvoorwaarden en geometrische eisen waaraan zij moeten voldoen, evenals de toe te passen bebording en markering.

 

  1. Geometrische keuring van verhoogde inrichtingen op de openbare weg: verkeersdrempels en -plateaus
     
  2. Comfort en doeltreffendheid van verkeersdrempels en -plateaus

Gerelateerde onderwerpen en documenten

1. Opeenvolgende regelgevende teksten voor verhoogde inrichtingen en rijbaankussens (“busdrempels”)

9 OKTOBER 1998
Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen
Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998

9 OKTOBER 1998
Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. – Errata
Belgisch Staatsblad van 06 november 1998

3 MEI 2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen
Belgisch Staatsblad van 31 mei 2002

3 MEI 2002
Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens
Belgisch staatsblad van 31 mei 2002

3 MEI 2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. – Errata
Belgisch Staatsblad van 26 februari 2003

2. Publicaties

Cocu, X., Hindrijckx, M. (2010)
Verhoogde inrichtingen moeten voldoende 'agressief' zijn - Case studies i.v.m. verhoogde inrichtingen
Verkeersspecialist 169, septembre 2010

X. Cocu
Critères de conception et d’exécution pour un aménagement durable. Plateaux, ralentisseurs, coussins, îlots, … et équipements: choix des matériaux et mise en œuvre
Formation continuée des Conseillers en Mobilité «Aménager les entrées d’agglomération». Namen, 05 en 07 mei 2009

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Meting van de geometrie en analyse van de snelheden ter hoogte van een verkeersdrempel
OCW-informatieblad N75

X. Cocu
Verband tussen de rijsnelheid van een landbouwtractor en het comfort van de chauffeur bij het overrijden van een verhoogde inrichting op de openbare weg
OCW Mededelingen 73, oktober-november-december 2007, blz.21-22

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Geometrische controle van verhoogde inrichtingen op de openbare weg: verkeersdrempels en verkeersplateaus
OCW-informatieblad N60

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Meting van de geometrie en analyse van de snelheden ter hoogte van een verkeersdrempel: analyse van de doeltreffendheid door in drie punten de snelheid te meten
OCW-informatieblad N76

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Geometrische keuring van verhoogde inrichtingen op de openbare weg “Verkeersdrempels en -plateaus”
Meetmethode OCW MN 77/06

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Trillingen in gebouwen door het wegverkeer: metingen en preventieve maatregelen
Bijlage bij OCW Mededelingen 46, januari-februari-maart 2001

P.-P.Brichant
Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?
OCW Mededelingen 60, juli-augustus-september 2004, pp. 4-13 (1e deel)
OCW Mededelingen 61, oktober-november-december 2004, pp. 4-18 (2e deel)

Contact: