OCW werkt mee aan project voor de herinrichting van het Eugène Keymplein in Watermaal-Bosvoorde

Artikel uit OCW Mededelingen 108

Context

De huidige inrichting van het Eugène Keymplein dateert van de jaren 1970 en is verouderd. Ze voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen, verkeert in slechte staat en veroorzaakt congestie. De hinder en overlast die hieruit voortvloeien, maken een grondige herinrichting van het plein noodzakelijk.

Het gemeentebestuur heeft daarbij voor een participatieve aanpak gekozen, met inspraak van de bewoners en handelaars. Tijdens drie workshops in de herfst van 2015 konden zij dan ook hun mening en ideeën voor de invulling geven. Op basis van deze denkoefeningen werd in samenwerking met een expertgroep een voorontwerp uitgewerkt, waarin zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de wensen en verwachtingen van de deelnemers.

Herinrichtingsprincipe

De herinrichting heeft onder meer als doel van het Keymplein een gedeelde, aantrekkelijke en dynamische ruimte te maken. Hinderlijke elementen worden verwijderd, zodat op het plein evenementen (markten, rommelmarkten, enz.) kunnen worden gehouden. Bomen, straatmeubilair en ludieke elementen zoals speeltuigen, fontein, enz. blijven (al of niet in de huidige vorm) behouden.

Ook de weginrichting wordt aangepast, om de toegankelijkheid, de veiligheid en het comfort van de voetgangers, personen met beperkte mobiliteit en fietsers te verhogen en de verkeersdoorstroming voor alle weggebruikers te verbeteren. Zo komt er één rijstrook per rijrichting (zonder busbaan en midden­eiland) en verdwijnen er verkeerslichten. Onnodige hellingen worden weggewerkt. De rijsnelheid wordt beperkt en berijdbare gedeelten worden duidelijk aangegeven. Naast een fietsvriendelijke aanleg worden de trottoirs verbreed en de voetgangersoversteekplaatsen verhoogd en ingekort.

De keuze van slipvaste en harmonieus op elkaar afgestemde materialen moet eveneens aan de aantrekkelijkheid, de veiligheid en het comfort bijdragen.

Het Keymplein wordt echter geen voetgangerszone, om te vermijden dat het autoverkeer dan naar andere wegen in de buurt uitwijkt. De inwoners hadden overigens gevraagd de toegangen voor wagens en de bestaande parkeerplaatsen te behouden.

Rol van het OCW in de voorafgaande evaluatie


Figuur 1 – Opstelling op de 10 m hoge telescopische mast op de testlocatie (links) en detailfoto van de videocamera (rechts)


Figuur 2 – Dopplerradar voor Snelheidsmetingen


Figuur 3 – Voorbeelden van geregistreerde beelden op de testlocatie

Naast computersimulaties is gedurende drie maanden (van 4 april tot 4 juli 2016) een tijdelijke inrichting opgezet, om de effecten van de herinrichting aan de praktijk te toetsen en het ontwerp waar nodig bij te sturen voordat met de uitvoering wordt gestart.

Tijdens die testfase verzamelde en analyseerde het Brusselse openbaarvervoerbedrijf MIVB gegevens over de commerciële snelheid (dit is de effectieve gemiddelde snelheid van een trein, tram, bus of metro op een bepaald traject of een bepaalde lijn) voor de betrokken buslijnen.

Het OCW werd gevraagd een aanvullende analyse uit te voeren naar de mogelijke oorzaken van de eventuele positieve of negatieve gevolgen van de herinrichting voor het busverkeer, evenals naar de interacties tussen bussen, actieve vervoerwijzen en andere weggebruikers, en de naleving van de snelheidsbeperking tot 30 km/h. Voor deze analyse zijn een video-opname gemaakt en snelheidsmetingen uitgevoerd.

Het Centrum beschikt daartoe over de nodige uitrusting:

  • een dag/nachtcameraop een telescopische mast voor video-opnamen;
  • dopplerradars voor verkeerstellingen.

Voor de analyse van de verkeersstromen en de interacties tussen de weggebruikers werd op een typische weekdag gedurende 12 h een video-opname gemaakt. De telescopische mast met een videocamera op 10 m hoogte werd buiten de rijbaan op een nabijgelegen par­keerstrook opgesteld, zodat het verkeer tijdens de opname niet werd gehinderd.

Voor de snelheidsmetingen werden twee dopplerradars opgesteld en werd op vier tijdstippen van de dag een handmatige voertuigidentificatie met tijdsregistratie uitgevoerd, om de doorgangssnelheid van motorvoertuigen te kunnen berekenen.

Conclusies en vervolg

De beoordeling door de meewerkende partners (Brussel Mobiliteit, MIVB, architectenbureau, OCW) was overwegend positief. De herinrichting heeft geen negatieve gevolgen voor de regelmaat van het openbaar vervoer en zorgt op bepaalde lijnen zelfs voor een lichte verbetering. Over het algemeen geldt hetzelfde voor de verkeersdoorstroming. De gemiddelde snelheid klokt af rond 30 km/h. In het definitieve ontwerp dient wel een oplossing te worden verwerkt om mogelijke problemen met draaibewegingen van een buslijn in conflict met het autoverkeer te verhelpen en vlotte handelsleveringen, handhaving van de snelheidsbeperking en het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers te waarborgen.

Voortbouwend op deze informatie zal het architectenbureau de plannen verder uitwerken en een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning indienen. Voorts zal een openbaar onderzoek worden gehouden, waarbij iedereen die het wenst zijn mening over het project kan geven.

Meer informatie

De rapporten van het OCW en de MIVB kunnen van de project­website www.keym1170.be  (zie Positieve evaluatie van het Keymplein test) worden gedownload. U vindt er ook meer details over de herinrichting.

 

Contact: