Handboek voor de praktische uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen

1/ Vooraf

Het handboek voor de praktische uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen heeft als doel de wegbeheerders, de ontwerpers en de aannemers te begeleiden en te adviseren bij de uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen.
Het zal geleidelijk worden samengesteld uit afzonderlijke bladen over relevante thema’s (regelgeving, criteria voor de ligging, verkeerstekens ter aanduiding, snelheidsregeling, toegankelijkheid, verlichting, enz.). De lezer zal ontdekken dat het rijkelijk geïllustreerd wordt met concrete gevallen die wij geregeld in de praktijk aantreffen.
Voor dit werk wordt niet alleen gesteund op bestaande vakliteratuur en de deskundigheid van onze specialisten op verschillende gebieden, maar ook op veldanalysen en op informatie die bij ontwerpers, beheerders en weggebruikers is ingewonnen.
Wij verwijzen de lezer ook naar andere bestaande informatiebronnen, om ons betoog aan te vullen en zijn kennis te vervolmaken. Bij wijze van voorbeeld geven wij alvast in het Themablad 1 Regelgeving de omzendbrief van minister Durant in verband met de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen.

2/ Voetgangersoversteekplaatsen

Voetgangersoversteekplaatsen moeten worden aangelegd als de aanwezigheid ervan de veiligheid ten goede komt. De veiligheid van voetgangers die de rijbaan oversteken is van fundamenteel belang. Er dient echter voor ogen te worden gehouden dat voetgangersoversteekplaatsen alléén de verwachte lichamelijke veiligheid in de praktijk nooit helemaal kunnen geven.
Zij bieden echter het voordeel:

 • dat de voetganger tijdens het oversteken voorrang heeft (onder de wettelijke voorwaarden);
 • dat zij de aandacht van de bestuurders trekken;
 • dat zij eenvoudig en gemakkelijk aan te leggen zijn.

De bevolking wenst dikwijls voetgangersoversteekplaatsen om de veiligheid te verhogen, maar er mogen geen situaties worden gecreëerd die een «vals» veiligheids-gevoel geven. In dit opzicht is het gewenst deze oversteekplaatsen voor te behouden voor plaatsen waar veel voetgangers komen, waar de snelheid van de automobilisten laag ligt en waar wederzijdse zichtbaarheid van de zwakke en gemotoriseerde weggebruikers gewaarborgd is.
De regelgeving in verband met de ligging van voetgangersoversteekplaatsen komt in dit handboek aan bod.
Uiteraard moeten voetgangersoversteekplaatsen worden ingepast in samenhangende, doorgaande voetgangersroutes die voor iedereen toegankelijk zijn.

3/ Modulaire opbouw

Aan de hand van onze themabladen onderzoeken wij meer bepaald verschillende praktijksituaties en de (on)mogelijkheid om een voetgangersoversteekplaats aan te leggen, afhankelijk van de regelgeving en de plaatselijke configuratie. Zo zal een themablad over de criteria voor de ligging de verschillende punten beschrijven waarmee rekening moet worden gehouden bij de plaatskeuze voor of het verplaatsen van een voetgangersoversteekplaats.
Andere themabladen zullen handelen over onder meer de toe te passen horizontale en verticale verkeerstekens, de verkeerslichten, de te nemen voorzorgen naargelang van de toegestane en/of gereden snelheid, personen met beperkte mobiliteit, de te nemen maatregelen bij het kruisen van tramlijnen of fietspaden, plaatselijke trottoirverbredingen, enz.

4/ Voorlopige lijst van de themabladen

 • 0. Inleiding
 • 1. Regelgeving
 • 2. Criteria voor de ligging
 • 3. Plaatskeuze aan wegkruisingen
 • 4. Horizontale verkeerstekens
 • 5. Verticale verkeerstekens
 • 6. Met verkeerslichten beschermde voetgangersoversteekplaatsen
 • 7. Voetgangersoversteekplaatsen naargelang de snelheid van het verkeer
 • 8. Bijzondere oversteekplaatsen (tramwegen, fietspaden)
 • 9. Verlichting
 • 10. Aangepaste voetgangersoversteekplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit
 • 11. Plaatselijke trottoirverbredingen

Meer informatie: safety [at] brrc [dot] be