Veiligheidsdiagnose en -audit

Al enige jaren volgt het OCW de groeiende aandacht voor verkeersveiligheidsaudits en -inspecties. Zo heeft het Centrum al in 2002 deelgenomen aan de werkzaamheden van de European Road Federation – ERF.
 
Op 29 november 2008 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. 

Europese richtlijn 2008/96/EG van 19 november 2008

DOEL: meenemen van verkeersveiligheid in alle fasen van het planningsproces, van ontwerp tot beheer van de infrastructuur. Dit vereist passende procedures zoals verkeersveiligheidsaudits en -inspecties.

Geïntegreerd systeem met vier krachtlijnen:

 • verkeersveiligheidseffectbeoordeling (Road Safety Impact Assessments);
 • verkeersveiligheidsaudits (Road Safety Audits);
 • verkeersveiligheidsinspecties (Road Safety Inspections);
 • verkeersveiligheidsbeheer van het wegennet (Network Safety Management).

Deze richtlijn is van toepassing op wegen die deel uitmaken van het Trans-Europese wegennet (Trans European Road Network – TERN) en heeft betrekking op zowel wegen in de ontwerp- of aanlegfase als wegen die al in gebruik zijn. 

Verkeersveiligheidsaudit

 • Aanleg van een nieuwe weg of (grondige) herinrichting van een bestaande weg.
 • Onafhankelijk en systematisch onderzoek naar potentiële verkeersveiligheidsproblemen in alle fasen van het project, van planning tot eerste gebruik, zodat verkeersongevallen kunnen worden voorkomen en het risico voor de weggebruikers wordt beperkt.
 • Er zijn vier fasen te onderscheiden:
  • fase 1 = voorontwerpfase;
  • fase 2 = fase van het gedetailleerde ontwerp;
  • fase 3 = fase voor de ingebruikneming;
  • fase 4 = fase van eerste gebruik.
Fasering
(zoom)

Verkeersveiligheidsinspecties

 • Bestaande weg. 
 • Onafhankelijk en systematisch terreinonderzoek van een bestaande weg of van een bestaand weggedeelte om gevaarlijke situaties, gebreken of onvolkomenheden die ernstige ongevallen kunnen veroorzaken, vast te stellen en weg te werken. 

Projecten en opleiding

 • Het OCW werkte mee aan Pilot4Safety.
 • Het OCW heeft samen met de Uuniversiteit Gent een opleiding Verkeersveiligheidsauditor samengesteld. Deze cursus werd voor het eerst gegeven van februari tot juni 2013 en werd in 2014-2015 herhaald. Meer informatie op deze site.