U bent hier

Energie-efficiënte materialen en technologieën voor duurzame wegen, ook in België! CEDR-studiedag – 10 november 2016 – Sterrebeek

Artikel uit OCW Mededelingen 109

Context

CEDR (www.cedr.eu) is een samenwerkingsplatform van de Europese wegendirecteuren met als doel het wegvervoersysteem en de weginfrastructuur te verbeteren.

Het CEDR Transnational Research Programme is een initiatief om samen oproepen voor onderzoeksprojecten rond actuele thema’s in de wegenbouw uit te schrijven. De nadruk ligt daarbij op de  toepassingsmogelijkheden voor de Europese wegbeheerders. Er moet worden gestreefd naar een optimale samenwerking tussen consortia en er dient te worden voortgebouwd op resultaten van voorgaande projecten, om het onderzoek optimaal te doen renderen.

In 2013 werd met steun van Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk een oproep gedaan voor projectvoorstellen rond energie-efficiënte materialen en technologieën. Aanleiding voor deze oproep was het toenemende gebruik van zogenoemde “groene” materialen en nieuwe technologieën in de wegenbouw met het oog op een verhoogde algemene duurzaamheid. Dit plaatst de sector voor enorme uitdagingen op het gebied van onder meer materiaalkenmerking, voorschriften, ontwerp, uitvoering, onderhoud en groene openbare aanbestedingen (Green Public Procurement). De CEDR-oproep had als doel concepten, methodologieën en strategieën te ontwikkelen die deze overgang naar duurzamere wegenbouw bevorderen.

Naar aanleiding van het beëindigen van drie van de vier projecten van het CEDR Transnational Research Programme – Call 2013 –  Energy Efficiency – Materials and Technologies werden op 10 november 2016 in het OCW-auditorium te Sterrebeek de doelstellingen en de resultaten van EDGAR, FunDBitS en Consistend gepresenteerd.

Rol van het OCW – Belang voor de Belgische wegenbranche

Het OCW werkte actief mee aan EDGAR en FunDBitS. Voor EDGAR trad het Centrum als projectcoördinator op. Als leider of partner in deze projecten kan het OCW de verworven kennis voor toepassing in België aanwenden en de sector efficiënt begeleiden bij de overgang naar duurzamere wegenbouw. Voorts wordt dubbel onderzoek vermeden, zodat onze beschikbare middelen optimaal worden benut.

Presentatie van de projecten en de resultaten

Op de algemene zitting in de voormiddag lichtte Rob Hofman namens CEDR het opzet van de oproep toe.

Aansluitend gingen Joëlle De Visscher (OCW), Stefan Vansteenkiste (OCW) en Jos Wessels (TNO, Nederland) uitgebreid in op de voornaamste resultaten van respectievelijk EDGAR, FundDBitS en Consistend.

In de namiddag werden drie interactieve workshops gehouden, één voor elk project. Zo konden professionals uit diverse werkgebieden op het vlak van asfalttoepassingen met elkaar en met experts van de drie projecten van gedachten wisselen over de toepassing van de projectresultaten.


EDGAR – Evaluation and Decision Process for Greener Asphalt Roads

Coördinator: OCW.

Partners: EPFL (Zwitserland), NTNU (Noorwegen) en TRL (Verenigd Koninkrijk).

Doelstellingen – Resultaten:

 • beoordelen van de duurzaamheid van energie-efficiënte materialen en technologieën voor asfaltwegenbouw;
 • in-kaart-brengen van alle aandachtspunten, potentiële risico’s en noden aan meer kennis en data, die een belemmering kunnen vormen om de duurzaamheid van een bepaalde technologie correct te beoordelen;
 • identificeren van een reeks geschikte duurzaamheidsindicatoren voor asfalttoepassingen en van de bestaande methoden en middelen om deze indicatoren te bepalen;
 • ontwikkelen van een methodiek om de duurzaamheid tijdens de levenscyclus van verschillende alternatieve oplossingen tegen elkaar af te wegen, aan de hand van zogenoemde Multi Attribute Decision-Making (MADM) methods;
 • vtoetsen van de methodiek aan een aantal testcases.

Meer informatie: www.ntnu.edu/edgar


FunDBitS – Functional Durability-related Bitumen Specification

Coördinator: CTU Praag (Tsjechië).

Partners: ASMÜD (Turkije), OCW (België), EAPA, EPFL (Zwitserland), LNEC (Portugal), Nynas (Zweden), TRL (Verenigd ­Konin­krijk), TU Wien (Oostenrijk), UoK (Duitsland), ZAG (Slovenië).

Doelstellingen – Resultaten:

 • inventariseren van beproevingsmethoden voor de kenmerking van duurzame wegen op het vlak van bitumineuze bindmiddelen, met bijzondere aandacht voor prestatiegerichte kenmerken (vaak volstaan empirische kenmerken niet);
 • aantonen en detecteren van correlaties tussen de voornaamste bitumen- en asfaltkenmerken;
 • adviseren van de bevoegde CEN-werkgroepen over de toepasbaarheid van beproevingsmethoden in Europa en/of aantonen van deze toepasbaarheid op grond van bestaande kennis.

Meer informatie: www.fundbits.eu


Consistend – Improved quality control to produce durable and sustainable roads

Coördinator: TNO (Nederland).

Partners: RODIS (Ierland), TRL (Verenigd Koninkrijk), ZAG (Slovenië).

Doelstellingen – Resultaten:

 • ontwikkelen van een methode om het effect van kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering op de verwachte levensduur te schatten;
 • inventariseren van geautomatiseerde, op de markt voorhanden technieken (bijvoorbeeld infrarood op een asfaltverwerkingsmachine en gps op een verdichtingsmachine) om de kwaliteit tijdens de uitvoering te verbeteren;
 • voorstellen om kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering in de gunningsprocedure op te nemen.

Meer informatie: http://consistend-cedr.zag.si/en/index.php?nav1=home

De PowerPointpresentaties van de studiedag zijn raadpleegbaar op onze website.