Handleiding voor de bescherming van wegconstructies tegen de inwerking van water – OCW Aanbevelingen A 88/14

Water kan bij wegconstructies heel wat nadelige effecten en schade veroorzaken. Te veel water op het wegoppervlak kan de zichtbaarheid bemoeilijken, de veiligheid van de weggebruikers in gevaar brengen en taluds uitspoelen. Water in de wegconstructie kan schade veroorzaken, die snel uitbreidt.

Deze handleiding heeft als doel opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers te helpen bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van wegen de nodige maatregelen te nemen om water van het wegoppervlak en uit het weglichaam af te voeren en zo de veiligheid van de weggebruikers en de duurzaamheid van de wegconstructie te waarborgen. Voorts worden maatregelen beschreven die moeten helpen vermijden dat tijdens de levensduur van een weg water in de wegconstructie terechtkomt.

Deze publicatie is een herziening van de Handleiding voor de bescherming van wegenwerken tegen de inwerking van het water (A 28/65) uit 1965.

De handleiding telt vijf hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk Water en wegconstructies – Inleiding beschrijft de lagen waaruit een wegconstructie is opgebouwd en de rol die ze vervullen. Voorts worden de risico’s van water in een wegconstructie beschreven.

Na dit inleidende hoofdstuk volgen vier technische hoofdstukken.

  • In het hoofdstuk Aanbevelingen voor het ontwerp worden aanbevelingen gedaan voor de opvang en de afvoer van oppervlaktewater (voorzieningen voor verharde oppervlakken, buiten- en middenbermen, taluds), voor de afvoer van toetredend water in taluds (drainerende taludbekledingen en dwarsdrains) en voor de ontwatering van het weglichaam. Ook voorzieningen voor wateropslag worden behandeld. Ze helpen overstromingen voorkomen en zorgen voor de zuivering van afvalwater.
  • De maatregelen tijdens grondwerken staan beschreven in het hoofdstuk Aanbevelingen voor de uitvoering.
  • Onderhoud moet voorkomen dat water in de constructie doordringt en dat het afvoeren van water wordt gehinderd. In het hoofdstuk Aanbevelingen voor het onderhoud worden de nodige maatregelen beschreven voor het onderhoud van de verschillende soorten van voegen, voor de reparatie van scheuren en voor het onderhoud van sloten, kolken, leidingen, buitenbermen, sleuven en opslagbekkens.
  • In het hoofstuk Aanbevelingen voor reconstructie- en verbeteringswerkzaamheden worden de maatregelen behandeld die nodig zijn tijdens werkzaamheden zoals de aanbrenging van een inlay en een overlay, de verbreding van een weg en de aanbrenging van lijnvormige elementen. Daarbij wordt gewezen op fouten (infiltratie, ingesloten water, afvoerbelemmering, enz.) die moeten worden vermeden om een goede waterbeheersing te garanderen. Ten slotte worden enkele voorbeelden van problemen bij wegconstructies beschreven.

Prijs
- digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 18,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen
kenm.: A88/14
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten