Handleiding voor de uitvoering van wegmarkeringen - OCW Aanbevelingen A 79/07

|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding is een naslagwerk voor wegmarkeringen in België. Zij geldt als leidraad voor allen die bij de totstandkoming van kwaliteitsvolle wegmarkeringen betrokken zijn, van de vervaardiging van producten tot de verwerking ervan op de weg.

Wegmarkeringen bakenen rijstroken en parkeergelegenheden af, leggen voorrangsregels vast, regelen het inhalen, maken het oversteken van rijbanen mogelijk en geven richtingen aan. Het gaat dus om verkeersveiligheid, aangezien de wegmarkering (en de wegbebakening in het algemeen) het communicatiemiddel bij uitstek tussen de weg en de weggebruiker vormt.

Zij moet dan ook een duidelijke, samenhangende, lees- en zichtbare taal spreken, die iedereen begrijpt.

De eerste hoofdstukken van dit naslagwerk beschrijven de producten en de bestanddelen ervan (wegenverven, thermoplasten, koudplasten, voorgevormde materialen, glasparels, enz.), evenals de markeringssystemen.

Dan wordt ingegaan op het wettelijke en regelgevende kader van wegmarkeringen, dat de wegbebakening geloofwaardig moet maken. De vormen en afmetingen van markeringen moeten worden gereglementeerd en strikt worden toegepast, want ook zij spelen een rol in het begrijpen door de weggebruiker.

Hoofdstuk 5 van deze handleiding beschrijft de machines en werktuigen om markeringen aan te brengen, met hun eisen en hun voor- en nadelen; deze moeten gekend zijn om een goede aanbrenging mogelijk te maken.

Ook de milieuproblematiek krijgt aandacht in dit werk, omdat wegmarkeringen verschillende vormen van hinder kunnen veroorzaken – zoals afgifte van verontreinigende stoffen.

Kwaliteitscontrole, certificatie, goedkeuringen en eisen komen aan bod in hoofdstuk 6; de technische voorschriften en de prestaties van markeringen worden hier vastgelegd. Het spreekt vanzelf dat zij moeten voldoen aan de Europese normen (vooral NBN EN 1436). Er moeten dus (ontradende) sancties worden toegepast als dat niet het geval is en de kwaliteit bijgevolg niet gewaarborgd is.

Hoofdstuk 7 is gewijd aan overheidsopdrachten en aanbestedingen en aan de problemen die zich bij de gunning van opdrachten kunnen voordoen, zoals niet-naleving van kwaliteitsnormen om financiële redenen.

De laatste twee hoofdstukken behandelen de problematiek van de veiligheid van de arbeiders; het gaat daarbij zowel om hun gezondheid (blootstelling aan giftige stoffen) als om hun fysieke veiligheid (bij de uitvoering van werkzaamheden).

Prijs
- digitale versie gratis downloadbaar na inschrijven
- papieren versie: 19,00 € (excl. 6 % btw)

Bestellen
kenm.: A79/07
e-mail: publication [at] brrc [dot] be

Gelinkte Documenten 
Contact: