Articles in Taxonomy

Vervoer en levering van goederen

Goederenvervoer is een sleutelfactor in de economische ontwikkeling van ondernemingen en regio’s. Daarnaast kan het verantwoordelijk worden geacht voor een groot deel van de overlast zoals geluidshinder, luchtverontreiniging, schade aan de weginfrastructuur, brandstofverbruik en verkeersonveiligheid.

Contact: 

Nachtdistributie

Vakgebieden (1)

>>
|

Voor het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) werd een wetenschapsteam opgericht waarin het OCW was vertegenwoordigd. Dit team onderzocht of nachtdistributie een optie is voor het stedelijk goederenvervoer in België. Er werden verschillende stakeholders gecontacteerd over de te verwachten voor- en nadelen van nachtdistributie. De studie omvatte een Europese benchmark, een literatuurstudie, enquêtes (internet) en diepte-interviews. Er werd ingegaan op maatschappelijk draagvlak, de juridische context, de verkeersveiligheid, de economische impact en de potentiële modal shift. Er werden praktische beleidsadviezen geformuleerd.

Pilootproject belevering tijdens de dagrand (PIEK)

Vakgebieden (1)

>>
|

Om laad- en losoperaties in stedelijke omgevingen met minder hinder (minder lawaai, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder dodehoekongevallen, enz.) te laten verlopen, heeft Flanders Logistics aan Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid geboden mee te stappen in pilotprojecten, in samenwerking met de distributeurs Colruyt en Delhaize. Acht steden besloten in de eerste Vlaamse Piekstudie op dit aanbod in te gaan.

Samen met de adviesbureaus Traject en Acoustical Engineering voerde de afdeling Mobiliteit – Veiligheid – Wegbeheer van het OCW hieromtrent onderzoek uit, in opdracht van de Vlaamse overheid. Onderwerp van het onderzoek was of het maatschappelijk en bedrijfseconomisch haalbaar is om beleveringen van winkels tijdens de dagrand (net voor de ochtendspits en na de avondspits) uit te voeren met PIEK-gecertificeerd materieel (dit is materieel dat stiller is dan 65 dB(A) en in sommige gevallen zelfs 60 dB(A)).

Bedrijfsleveringsplannen (BLP's) - Methodiek en pilotprojecten

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het opstellen van bedrijfsleveringsplannen (BLP's) is één van de actiepunten uit het Strategisch plan voor goederenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat de gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit heeft uitgewerkt. BLP's hebben als doel het beheer van de levering van goederen voor de werking van bedrijven te verbeteren en zo de daarmee verbonden kosten en hinder terug te dringen. Het OCW heeft de opdracht gekregen twee gelijktijdig lopende pilotprojecten te begeleiden om een methodiek te testen en te ontwikkelen die autonoom door bedrijven kan worden toegepast.

BESTUFS I et II (Best Urban Freight Solutions)

Vakgebieden (1)

>>
|

De afdeling Mobiliteit is aangesloten bij het internationale thematische deskundigennetwerk BESTUFS, dat tot doel heeft informatie uit te wisselen, onderzoek te verrichten en resultaten bekend te maken in verband met stedelijk goederenvervoer. Dit netwerk is een initiatief van de Europese Commissie, directoraat-generaal Energie en Transport.
De verschillende rapporten die dit netwerk heeft gepubliceerd, zijn beschikbaar op
www.bestufs.net.

Pagina's