Articles in Taxonomy

Bouwproductenverordening en rol van de prestatieverklaring

Sinds 1 juli 2013 is de bouwproductenverordening (BPV) (EU) Nr. 305/2011 volledig van toepassing. Ze vervangt definitief de bouwproductenrichtlijn (BPR) 89/106/EEG. Met de nieuwe verordening wil de Europese Commissie (EC) gedaan maken met een aantal hardnekkige misverstanden – grotendeels het gevolg van verwarring met andere richtlijnen die eveneens aanleiding geven tot een CE-markering.

Contact: 

Over Mobiliteit

Vakgebieden (1)

>>

Mobiliteit is een vakgebied van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). In deze rubriek worden de volgende (sub)thema’s behandeld:

Mobiliteitsbeleid en vervoerseconomie

Vervoer en levering van goederen

Personenvervoer en zachte vervoerwijzen

De weg moet in ruime zin worden opgevat, namelijk als een ruimte waar alle verkeersdeelnemers samenkomen: automobilisten, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, motorrijders, fietsers, voetgangers, personen met beperkte mobiliteit. Rationeel en geoptimaliseerd gebruik van deze openbare ruimte berust op studies naar en invoering van een samenhangend mobiliteitsbeleid in zijn verschillende aspecten: informatie aan de weggebruikers, tarifering en fiscaliteit van de verschillende vervoerwijzen, inrichting van de openbare ruimte en ontwikkeling van infrastructuur en kunstwerken, ruimtelijke spreiding van de functies, enz. De evaluatie van werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte vormt een sleutelfase in het streven naar een betere kwaliteit van deze ruimte ten behoeve van de toekomstige gebruikers.

OESO/International Transport Forum (ITF): werkgroep Cycling Safety

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer van het OCW werd in 2010 gemandateerd om België mee te vertegenwoordigen in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het International Transport Forum voor de verkeersveiligheid van fietsers. Deze werkgroep werd opgericht om internationale ervaringen uit te wisselen in verband met risico’s die samenhangen met het gebruik van de fiets, en in verband met fietsvoorzieningen. Het doel was op termijn richtlijnen te formuleren om de veiligheid van het fietsen te verbeteren, gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek van de best beschikbare statistieken en analysen en op casestudy’s van maatregelen in de betrokken landen. Ook het verband tussen fietsen en gezondheid vormde een aandachtspunt in de werkgroep. Het eindrapport is in 2013 gepubliceerd.

Normen-antenne (NAN)

Met steun van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie organiseert het OCW een Normen-antenne (NAN). Dit steunpunt heeft als hoofddoel de betrokken kmo’s en andere stakeholders te informeren over en bewust te maken van de ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en waar nodig bijkomende ondersteuning te bieden bij de effectieve implementatie van de nieuwe (en dikwijls verplicht toe te passen) normen.

Contact: 

Pagina's