Articles in Taxonomy

Bedrijfsleveringsplannen (BLP's) - Methodiek en pilotprojecten

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het opstellen van bedrijfsleveringsplannen (BLP's) is één van de actiepunten uit het Strategisch plan voor goederenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat de gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit heeft uitgewerkt. BLP's hebben als doel het beheer van de levering van goederen voor de werking van bedrijven te verbeteren en zo de daarmee verbonden kosten en hinder terug te dringen. Het OCW heeft de opdracht gekregen twee gelijktijdig lopende pilotprojecten te begeleiden om een methodiek te testen en te ontwikkelen die autonoom door bedrijven kan worden toegepast.

De TRID-database, hét zoekinstrument van transportdeskundigen

TRID [TRB Database & ITRD Database] is de grootste en volledigste documentatiebron ter wereld voor informatie op het gebied van transport.

Vervoerseconomie en mobiliteitsbeleid

Inzicht in de basismechanismen van de vervoerseconomie maakt het op termijn mogelijk duurzame vormen van vervoers- en mobiliteitsbeleid te bepalen en toe te passen. Daarbij wordt in twee richtingen gedacht: enerzijds aanwending van economische analyse-instrumenten (tariferingsvraagstuk en investeringskeuze, wijzen van financieren) in de vervoerseconomie; anderzijds onderzoek naar en uitwerken van een samenhangend vervoersbeleid. Hierna worden dan ook de volgende thema’s behandeld.

Vervoerseconomie

OCW-instrument voor de evaluatie van een weginfrastructuurproject

De evaluatie van een weginfrastructuurproject is een belangrijke fase in het inrichtingsproces. Het is een middel om op het einde van de uitvoering na te gaan of de inrichting de beoogde doelstellingen haalt. Omdat deze fase vaak miskend en vergeten wordt, heeft het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in opdracht van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – Brussel Mobiliteit een evaluatiemethodiek voor wegen van het Gewest uitgewerkt. Dit evaluatie-instrument kan mits aanpassingen ook voor wegen in andere Gewesten en in gemeenten in België of het buitenland worden gebruikt.

Pagina's