Geluidsschermen - Ecrans antibruit - 6/10/2016

Geluidsschermen: basisbegrippen l [dot] goubert [at] brrc [dot] be (Luc Goubert (OCW))
Ecrans antibruit: norme produit et méthodes d'essais jpc [at] atech-acoustictechnologies [dot] com (Jean-Pierre Clairbois (ATech))
Beproeving van geluidsschermen: akoestische prestaties lieven [dot] de [dot] geetere [at] bbri [dot] be (Lieven De Geetere (WTCB))
In situ akoestische prestaties van geluidsschermen: eerste ervaringen ann [dot] buytaert [at] mow [dot] vlaanderen [dot] be (Ann Buytaert (AWV))
Bestrijding verkeerslawaai door geluidsschermen: van vaststelling tot oplossing barbara [dot] vanhooreweder [at] mow [dot] vlaanderen [dot] be (Barbara Vanhooreweder (AWV))
Geluidsschermen versus andere manieren om verkeerslawaai te bestrijden a [dot] bergiers [at] brrc [dot] be (Anneleen Bergiers (OCW))
Gestion des écrans antibruit en Wallonie sebastien [dot] marcocci [at] spw [dot] wallonie [dot] be (Sébastien Marcocci (SPW))
Sustainability of noise barriers jpc [at] atech-acoustictechnologies [dot] com (Jean-Pierre Clairbois (ATech))
Secundaire functies van geluidsschermen j [dot] maeck [at] brrc [dot] be (Johan Maeck (OCW))
Contact: